Wilhelminapark 19 3581 ND Utrecht

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lanen & Standhardt Advocaten en Mediators

Artikel 1        Opdracht

Mrs. Ellen Standhardt-Jonkers, Jane Kamer, Jaap Obbink en Koert Boshouwers, laatstgenoemde via de besloten vennootschap Boshouwers’ Advocatuur B.V, werken ieder als advocaat zelfstandig, d.w.z. voor eigen rekening en risico, in een kostenassociatie met ieder een eigen praktijk, al dan niet bijgestaan door bij de desbetreffende advocaat in dienst zijnde medewerkers. In deze voorwaarden wordt met opdrachtnemer steeds de individuele advocaat bedoeld met wie de overeenkomst tot opdracht tot het verrichten van diensten wordt aangegaan. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, de cliënt aan wie diensten worden verleend. Indien een advocaat een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de individuele advocaat. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 2        Geheimhouding

De advocaat is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem/haar bij de behandeling van zaken ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen en overigens ter zake van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting die een behoorlijk advocaat (jegens derden) in acht dient te nemen.

In het geval de cliënt en opdrachtgever niet dezelfde (rechts)persoon is, geldt deze geheimhoudingsverplichting evenzeer tegenover de opdrachtgever. In verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme geldt deze geheimhoudingsverplichting niet in geval van het melden van (het voornemen tot het verrichten van) ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Artikel 3        Honorering

Aan de advocaat komt een honorarium toe naast kantoorkosten en verschotten. Het honorarium van de advocaat wordt vastgesteld overeenkomstig afspraak bij aanvaarding van de opdracht en blijkt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging. Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief en/of de gemaakte prijsafspraak kan jaarlijks met één van 1 januari worden verhoogd overeenkomstig het voor dat jaar door de advocaat vastgestelde nieuwe uurtarief en/of bepaalde indexeringspercentage voor jaarlijkse verhoging.

Onder kantoorkosten worden begrepen de vergoeding van niet eenvoudig te specificeren: kantoorkosten zoals porti, niet nader gespecificeerde reiskosten, kosten van telecommunicatie, kopieerkosten en dergelijke en belopen een nader overeen te komen percentage van het in rekening te brengen honorarium, tenzij anders overeengekomen.

Onder de verschotten worden begrepen de vergoeding van de advocaten uit te geven kosten zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels en gespecificeerde reiskosten.

Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds kan worden overeengekomen, dat een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten wordt vastgesteld, dat door de cliënt/opdrachtgever moet worden betaald alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie.

Tenzij anders overeengekomen wordt maandelijks tussentijds het verschuldigde bedrag aan honorarium, kantoorkosten en verschotten gedeclareerd aan de cliënt/opdrachtgever. In alle gevallen worden verschotten als hiervoor bedoeld direct gedeclareerd aan de cliënt/opdrachtgever.

Iedere declaratie gaat vergezeld van een specificatie ten aanzien van de bestede tijd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4        betaling van declaraties en opschorting van werkzaamheden

De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en wettelijke (handels) rente verschuldigd is.

In geval van incassomaatregelen zijn dan tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 100,- per declaratie.

Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden met inachtneming van artikel 14 lid 3 Gedragsregels advocatuur op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is de advocaat niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 5        Aansprakelijkheid

Iedere advocaat heeft zijn/haar eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft.

Artikel 6        Elektronische communicatie/dataverkeer

De advocaten gebruiken elektronische communicatiemiddelen/dataverkeer in de dienstverlening teneinde de opdrachten uit te voeren. De advocaat spant zich in om het elektronische communicatie/dataverkeer te beveiligen tegen ongewenste en onbedoelde kennisname door derden. Voor zover de advocaat zich daartoe redelijkerwijs heeft ingespannen, is deze niet aansprakelijk jegens de cliënt/opdrachtgever ingeval er niettemin ongewenste en/of onbedoelde kennisname plaatsvindt van elektronische communicatie/dataverkeer. Indien de cliënt/opdrachtgever daarom verzoekt, is de advocaat te allen tijde bereid de dienstverlening zo in te vullen dat er niet of zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van elektronische telecommunicatie/dataverkeer.

Artikel 7        Archivering

De advocaten van Lanen & Standhardt Advocaten en Mediators archiveren de dossiers gedurende vijf jaar na de datum van sluiting. Daarna hebben de advocaten het recht het dossier te vernietigen.

Artikel 8        Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WTFT)

Alle dienstverlening van de advocaten valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. In verband daarmee zal de advocaat in alle daarin aangewezen gevallen van dienstverlening verlangen, dat de cliënt/opdrachtgever zich identificeert met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 9        Klachten

In geval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat wordt deze op basis van de klachtenprocedure van Lanen & Standhardt Advocaten en Mediators afgewikkeld. Deze is gepubliceerd op de website van Lanen & Standhardt Advocaten en Mediators.

Artikel 10      Derdenrekening

De advocaten van Lanen & Standhardt Advocaten en Mediators hebben niet de beschikking over een stichting derdengelden. Zij kunnen om die reden geen derdengelden ontvangen.

Utrecht, 1 januari 2024